您当前所在的位置:首页  科研成果  论文

代表性论文

来源:化工资源有效利用国家重点实验室      责任编辑:

代表性论文:Angew. Chem. Int. Ed.

1.Active-Oxygen-Enhanced homogeneous nucleation of lithium metal on ultrathin layered double hydroxide2019年)

Zhenhua Li, Ke Liu, Kui Fan, Yusen Yang, Mingfei Shao*, Min Wei, Xue Duan

 

2.Transforming ionene polymers into efficient cathode interlayers with pendent fullerenes2019年)

Yao Liu*, Madhu Sheri, Marcus D. Cole, Duk Man Yu, Todd Emrick*, Thomas P. Russell*

 

3.Highly selective photoreduction of CO2 with suppressing H2 evolution over monolayer layered double hydroxide under irradiation above 600 nm2019年)

Ling Tan, Simin Xu, Zenlin Wang, Yanqi Xu, Xian Wang, Xiaojie Hao, Sha Bai, Chenjun Ning, Yu Wang, Wenkai Zhang, Yun Kyung Jo, Seongju Hwang, Xingzhong Cao, Xusheng Zheng, Hong Yan, Yufei Zhao*, Haohong Duan*, Yufei Song*

 

4.NiFe hydroxide lattice tensile strain: enhancement of adsorption of oxygenated intermediates for efficient water oxidation catalysis2019年)

Daojin Zhou, Shiyuan Wang, Yin Jia, Xuya Xiong, Hongbin Yang, Song Liu, Jialun Tang, Junming Zhang, Dong Liu, Lirong Zheng, Yun Kuang*, Xiaoming Sun*, Bin Liu*

 

5.Two-dimensional conjugated aromatic networks as high-site density and single-atom electrocatalysts for the oxygen reduction reaction2019年)

Shaoxuan Yang, Yihuan Yu, Meiling Dou, Zhengping Zhang*, ***********, Feng Wang*

 

6.NIR-triggered exogenous enzymes to convert prodrugs for locoregional chemo-photothermal therapy2019年)

Li Cheng, Fengrong Zhang, Shunhao Wang, Xueting Pan, Sichong Han, Shuang Liu, Junjie Ma, Hongyu Wang, Heyun Shen, Huiyu Liu*, Qipeng Yuan*

 

7.Parallel and precise macroscopic supramolecular assembly through prolonged Marangoni motion2018年)

Mengjiao Cheng, Guiqiang Zhu, Lin Li, Shu Zhang, Dequn Zhang, Alexander J. C. Kuehne, Feng Shi*

 

8.Elasticity-dependent fast underwater adhesion demonstrated by macroscopic supramolecular assembly2018年)

Guannan Ju, Mengjiao Cheng, Fengli Guo, Qian Zhang, Feng Shi*    

 

9.A size-reducible nanodrug with an aggregation-enhanced photodynamic effect for deep chemo-photodynamic therapy2018年)

Chendong Ji, Qin Gao, Xinghua Dong, Wenyan Yin*, Zhanjun Gu, Zhihua Gan, Yuliang Zhao, Meizhen Yin*

 

10.Efficient oxygen reduction reaction (ORR) catalysts based on single iron atoms dispersed on a hierarchically structured porous carbon framework2018年)

Zhengping Zhang, Junting Sun, Feng Wang*, ***********

 

11.Introducing Fe2+ into nickel-iron layered double hydroxide: local structure modulated water oxidation activity2018年)

Zhao Cai, Daojin Zhou, Maoyu Wang, Seongmin Bak, Yueshen Wu, Zishan Wu, Yang Tian, Xuya Xiong, Yaping Li, Wen Liu, Samira Siahrostami, Yun Kuang, Xiaoqing Yang, Haohong Duan*, Zhenxing Feng*, Hailiang Wang*, Xiaoming Sun*

 

12.Robust polyoxometalate/nickel foam composite electrodes for sustained electrochemical oxygen evolution at high pH2017年)

Wenjing Luo, Jun Hu, Hongling Diao, Benjamin Schwarz, Carsten Streb*, Yufei Song*

 

13.Multi-shelled hollow metal–organic frameworks2017年)

Wenxian Liu, Jijiang Huang, Qiu Yang, Shiji Wang, Xiaoming Sun, Weina Zhang, Junfeng Liu,* Fengwei Huo*

 

14.Turn-On luminescent probes for the real-time monitoring of endogenous hydroxyl radicals in living cells2016年)

Wenjuan Zhou, Yuqing Cao, Dandan Sui, Chao Lu*

 

15.Single-crystalline ultrathin nickel nanosheets array from in situ topotactic reduction for active and stable electrocatalysis2016年)

Yun Kuang, Guang Feng, Pengsong Li, Yongmin Bi, Yaping Li, Xiaoming Sun*

 

16.Ultrasmall Cu7S4@MoS2 hetero-nanoframes with abundant active edge sites for ultrahigh-performance hydrogen evolution2016年)

Jun Xu, Jiabin Cui, Chong Guo, Zipeng Zhao, Rui Jiang, Suying Xu, Zhongbin Zhuang, Yu Huang, Leyu Wang*, Yadong Li

 

17.Transparent, ultrahigh-gas-barrier films with a brik-mortar-sand structure (2015)

Yibo Dou, Ting Pan, Simin Xu, Hong Yan, Jingbin Han*, Min Wei*, D. G. Evans, Xue Duan

 

18.Synthesis and design of aggregation-induced emission surfactants: Direct observation of micelle transitions and microemulsion droplets2015年)

Weijiang Guan, Wenjuan Zhou, Chao Lu*, Benzhong Tang*

 

19.Precise macroscopic supramolecular assembly by combining spontaneous locomotion driven by the marangoni effect and molecular recognition2015年)

Meng Xiao, Yiming Xian, Feng Shi*

  

代表性论文:J. Am. Chem. Soc.

1.Programming DNA Tube Circumference by Tile Offset Connection2019年)

Yingwei Zhang*,Xianhui ChenG,uangjie Kang,Ruizi Peng,Victor Pan,Ranjani Sundaresan,Pengfei Wang*,Yonggang Ke*

 

2.Green-light-triggered phase transition of azobenzene derivatives toward reversible adhesives2019年)

Zhen Wu, Chendong Ji, Xujie Zhao, Yilong Han, ************, Kai Pan, Meizhen Yin*

 

3.Insights into interfacial synergistic catalysis over Ni@TiO2-x catalyst toward water-gas shift reaction2018年)

Ming Xu, Siyu Yao, Deming Rao, Yiming Niu, Ning Liu, Mi Peng, Peng Zhai, Yi Man, Lirong Zheng, Bin Wang*, Bingsen Zhang*, Ding Ma*, Min Wei*

 

4.Edge-site engineering of atomically dispersed Fe-N4 by selective C-N bond cleavage for enhanced ORR activities2018年)

Rui Jiang, Li Li, Tian Sheng, Gaofei Hu, Yueguang Chen*, Leyu Wang*

 

5.Fluorine grafted Cu7S4-Au heterodimers for multimodal imaging guided photothermal therapy with high penetration depth2018年)

Jiabin Cui, Rui Jiang, Chang Guo, Xilin Bai, Suying Xu, Leyu Wang*

 

6.Active site dependent reaction mechanism over Ru/CeO2 Catalyst toward CO2 methanation2016年)

Fei Wang, Shan He, Hao Chen, Bin Wang*, Lirong Zheng, Min Wei*, David G. Evans, Xue Duan

 

7.Preparation of Fe3O4@SiO2@layered double hydroxide core-shell microspheres for magnetic separation of proteins2012年)

Mingfei Shao, Fanyu Ning, Jingwen Zhao, Min Wei*, D. G. Evans, Xue Duan

 

8.Diffusion of metal in a confined nanospace of carbon nanotubes induced by air oxidation2010年)

Jisheng Zhou, Huaihe Song*, Xiaohong Chen, Junping Huo

 

9.Rapid separation and purification of nanoparticles in organic density gradients2010年)

Lu Bai, Xiuju Ma, Junfeng Liu, Xiaoming Sun*, Dongyuan Zhao, D. G. Evans

 

10.Functionalization of self-assembled hexa-peri-hexabenzocoronene fibers with peptides for bioprobing2009年)

Meizhen Yin*, Jie Shen, Wojciech Pisula, Minghui Liang, Linjie Zhi, Klaus Mu¨ llen

 

代表性论文:Nat.Commun.

1.Platinum-copper single atom alloy catalysts with high performance towards glycerol hydrogenolysis2019年)

Xi Zhang, Guoqing Cui, Haisong Feng, Lifang Chen, Hui Wang, Bin Wang, Xin Zhang*, Lirong Zheng*, Song Hong*, Min Wei*

 

2.Boosting oxygen evolution of single-atomic ruthenium through electronic coupling with cobalt-iron layered double hydroxides2019年)

Pengsong Li, Maoyu Wang, Xinxuan Duan, Lirong Zheng, Xiaopeng Cheng, Yuefei Zhang, Yun Kuang, Yaping Li, Qing Ma, Zhenxing Feng*, Wen Liu*, Xiaoming Sun*

 

3.Multifunctional cationic nanosystems for nucleic acid therapy of thoracic aortic dissection2019年)

Chen Xu, Yanzhenzi Zhang, Ke Xu, Jingjun Nie, Bingran Yu, Sijin Li, Gang Cheng, Yulin Li, Jie Du*, Fujian Xu*

 

4.Targeting metabolic driving and intermediate influx in lysine catabolism for high-level glutarate production2019年)

Wenna Li, Lin Ma, Xiaolin Shen, Jia Wang, Qi Feng, Lexuan Liu, Guojun Zheng, Yajun Yan, Xinxiao Sun*, Qipeng Yuan*

 

5.Stable radical anions generated from a porous perylenediimide metal-organic framework for boosting near-infrared photothermal conversion2019年)

Baozhong Lü, Yifa Chen, Pengyu Li, Bo Wang, ************, Meizhen Yin*

 

6. Nano-photosensitizer based on layered double hydroxide and isophthalic acid for singlet oxygenation and photodynamic therapy2018年)

Rui Gao, Xuan Mei, Dongpeng Yan*, Ruizheng Liang*, Min Wei

 

7. Nitrogen-doped tungsten carbide nanoarray as an efficient bifunctional electrocatalyst for water splitting in acid2018年)

Nana Han, Ke R. Yang, Zhiyi Lu, Yingjie Li, Wenwen Xu, Tengfei Gao, Zhao Cai, Ying Zhang, Victor S. Batista, Wen Liu, Xiaoming Sun

 

8.Regulating the spatial distribution of metal nanoparticles within metal-organic frameworks to enhance catalytic efficiency2017年)

Qiu Yang, Wenxian Liu, Bingqing Wang, Weina Zhang, Xiaoqiao Zeng, Cong Zhang, Yongji Qin, Xiaoming Sun, Tianpin Wu, Junfeng Liu*, Fengwei Huo*, Jun Lu*

 

9.Improved ethanol electrooxidation performance by shortening Pd–Ni active site distance in Pd–Ni–P nanocatalysts2017年)

Lin Chen, Lilin Lu, Hengli Zhu, Yueguang Chen, Yu Huang, Yadong Li, Leyu Wang*

 

10.Fluorescence microscopy as an alternative to electron microscopy for microscale dispersion evaluation of organic–inorganic composites2016年)

Weijiang Guan, Si Wang, Chao Lu*, Ben Zhong Tang*

 

11.A green lead hydrometallurgical process based on a hydrogen-lead oxide fuel cell2013年)

Junqing Pan*, Yanzhi Sun, Wei Li, James Knight, Arumugam Manthiram

 

代表性论文:Adv. Mater.

 

1.Strain regulation to optimize the acidic water oxidation performance of atomic-layer IrOx2019年)

Ge Meng, Wenming Sun, Aye Aye Mon, Xuan Wu, Longyu Xia, Aijuan Han, Yu Wang, Zhongbin Zhuang, Junfeng Liu*, Dingsheng Wang*, Yadong Li*

 

2. Confined synthesis of carbon nitride in a layered host matrix with unprecedented solid-state quantum yield and stability2018年)

Wendi Liu, Simin Xu, Shanyue Guan, Ruizheng Liang*, Min Wei*, David G. Evans, Xue Duan

 

3. Monolayer nanosheets with an extremely high drug loading toward controlled delivery and cancer theranostics2018年)

Liuqi Peng, Xuan Mei, Jun He, Jiekun Xu, Weiku Zhang*, Ruizheng Liang*, Min Wei*, David G. Evans, Xue Duan

 

4. Electricity generation through light-responsive diving-surfacing locomotion of a functionally cooperating smart device2018年)

Xiao Yang, Mengjiao Cheng, Lina Zhang, Shu Zhang, Xiaolin Liu, Feng Shi*

 

5. Sustainable carbonaceous materials derived from biomass as metal-free electrocatalysts2018年)

Zhengping Zhang, Shaoxuan Yang, Hanyu Li, Yongxi Zan, Xueyan Li, Ying Zhu, Meiling Dou, Feng Wang*

 

6.Hierarchical CoNi-sulfide nanosheet arrays derived from layered double hydroxides toward efficient hydrazine electrooxidation2017年)

Lei Zhou, Mingfei Shao*, Cong Zhang, Jingwen Zhao, Shan He, Deming Rao, Min Wei*, D. G. Evans, Xue Duan

 

7.Biomimicking of a swim bladder and its application as a mini-generator2017年)

Mengmeng Song, Mengjiao Cheng, Meng Xiao, Lina Zhang, Guannan Ju, Feng Shi*

 

8.Self-correction strategy for precise, massive, and parallel macroscopic supramolecular assembly2017年)

Guannan Ju, Fengli Guo, Qian Zhang, Alexander J. C. Kuehne, Shuxun Cui, Mengjiao Cheng*, Feng Shi*

 

9.Directed growth of metal-organic frameworks and their derived carbon-based network for efficient electrocatalytic oxygen reduction2016年)

Zhenhua Li, Mingfei Shao*, Lei Zhou, Ruikang Zhang, Cong Zhang, Min Wei*, D. G. Evans, Xue Duan

 

10.Superaerophilic carbon-nanotube-array electrode for high-performance oxygen reduction reaction2016年)

Zhiyi Lu, Wenwen Xu, Jun Ma, Yingjie Li, Xiaoming Sun*, Lei Jiang*

 

11.Superaerophobic electrodes for direct hydrazine fuel cells2015年)

Zhiyi Lu, Ming Sun, Tianhao Xu, Yingjie Li, Wenwen Xu, Zheng Chang, Yi Ding, Xiaoming Sun*, Lei Jiang

 

12.Bell-shaped superhydrophilic-superhydrophobic-superhydrophilic double transformation on a pH-responsive smart surface2014年)

Mengjiao Cheng, Qian Liu, Guannan Ju, Yajun Zhang, Lei Jiang , Feng Shi*

 

13.Macroscopic supramolecular assembly of rigid building blocks through a flexible spacing coating2014年)

Mengjiao Cheng, Feng Shi*, Jianshu Li, Zaifu Lin, Chao Jiang, Meng Xiao, Liqun Zhang, Wantai Yang*,  Toshio Nishi

 

14.Converting chemical energy into electricity through a functionally cooperating device with diving-surfacing cycles2014年)

Mengmeng Song, Mengjiao Cheng, Guannan Ju, Yajun Zhang , Feng Shi*

 

15.Ultrahigh hydrogen evolution performance of under-water superaerophobic MoS2 nanostructured electrodes2014年)

Zhiyi Lu, Wei Zhu, Xiaoyou Yu, Haichuan Zhang, Yingjie Li, Xiaoming Sun*, Xinwei Wang, Hao Wang, Jingming Wang, Jun Luo, Xiaodong Lei, Lei Jiang*

 

代表性论文:AIChE J.

 

1.Air-drying with ionic liquids2019年)

Gangqiang Yu, Xiaohui Sui, Zhigang Lei, Chengna Dai*, Biaohua Chen

 

2.Performance analysis and quantitative design of a flow-guiding sieve tray by computational fluid dynamics2019年)

Hongkang Zhao, Qunsheng Li, Gangqiang Yu, Chengna Dai, Zhigang Lei*

 

3.Turbulent flow field in a stirred vessel agitated by an impeller with flxeible blades2018年)

Yangyang Liang, Daien Shi, Bohang Xu, Ziqi Cai*, Zhengming Gao*

 

4.CO2 capture by methanol, ionic liquid, and their binary mixtures: experiments, modeling, and process simulation2018年)

Mohsen Taheri, Chengna Dai, Zhigang Lei*

 

5.Gas drying with ionic liquids2018年)

Jingli Han, Chengna Dai, Zhigang Lei*, Biaohua Chen

 

6.Fabrication of supported Pd–Ir/Al2O3 bimetallic catalysts for 2-ethylanthraquinone hydrogenation  (2017)

Runrun Hong, Yufei He, Junting Feng*, Dianqing Li*

 

7.Gas solubility in long-chain imidazolium-based ionic liquids (2017)

Chengna Dai, Zhigang Lei*, Biaohua Chen

 

8.Process intensification on the separation of benzene and thiophene by extractive distillation2015年)

Jingli Han, Zhigang Lei*, Yichun Dong, Chengna Dai, Biaohua Chen

 

9.Suspending a solid sphere in laminar inertial liquid flow-experiments and simulations2015年)

Junyuan Mo, Zhengming Gao, Yuyun Bao, Zhipeng Li*, J. J. Derksen.

 地址:北三环东路15号 电话:010-64425385 电子邮箱:cregz@buct.edu.cn
Copyright 2012 化工资源有效利用国家重点实验室